Brottmål

Vi är specialiserade på brottmål och åtar oss uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Offentlig försvarare

I samtliga fall där du är misstänkt för ett allvarligare brott, ett brott med en minimipåföljd på sex månaders fängelse eller om du anhålls har du alltid rätt till en offentlig försvarare. I vissa andra fall, beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, kan du även ha rätt till en offentlig försvarare.

Försvarsadvokatens roll är att hjälpa dig som misstänkt och ta tillvara dina rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell rättegång.

Du har rätt att själv välja din offentliga försvarare och kan påtala det i kontakt med polisen. Tingsrätten bestämmer om du har rätt till en offentlig försvarare. Kostnaderna för en offentlig försvarare bärs i första hand av staten men du kan bli skyldig att stå för delar av försvararens arvode beroende på din ekonomiska situation.Om du inte har rätt till en offentlig försvarare kan du anlita en privat försvarare. Du får då står för hela kostnaden själv.

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för brott och är i behov av ett rättsligt biträde har du själv rätt att välja vem du vill ska utses som ditt målsägandebiträde. Redan vid polisanmälan kan du informera polisen om vem du vill ha som ditt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska tillvarata målsägandens intressen i målet, lämna stöd och hjälp under förundersökningen och vid efterföljande rättegång. Vi informerar även om möjligheten till skadestånd och upprättar skadeståndskrav.Ett målsägandebiträde bekostas i princip alltid av staten.

Särskild företrädare för barn

När det finns misstanke om att barn har blivit utsatt för brott av närstående eller vårdnadshavare kan barnet vara i behov av ett eget juridiskt biträde. Tingsrätten kan då utse en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren närvarar och hjälper barnet under förundersökningen, för barnets talan vid en efterföljande rättegång och föra en eventuell talan om skadestånd. En särskild företrädare för barn bekostas alltid av staten.